Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, διοργάνωσε μια διαδικτυακή εκδήλωση για πολίτες με αναπηρία και φορείς διαχείρισης επισκέψιμων φυσικών πόρων με θέμα την...

Σε αυτό το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο του έργου,...

Εξώφυλλο του 3ου τεύχους του Ενημερωτικού Δελτίου του έργου BIO2CARE

Σε αυτό το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο του έργου,...

Οι εταίροι του έργου «Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability» (BIO2CARE), που χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME «GREECE – BULGARIA 2014 – 2020», έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στα...

Extract from the cover page of the Newsletter vol.1

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο Σε αυτό το πρώτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτέλέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση...

Εξώφυλλο του φυλλαδίου

Στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο προσφέρονται εισαγωγικές πληροφορίες για το έργο, τα αναμενόμενα αποτέλέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την κοινοπραξία των εταίρων. Σημείωση: Το φυλλάδιο του έργου BIO2CARE έχει μεταγραφεί σε πολλαπλές προσβάσιμες μορφές (βλ. παρακάτω) από την Εθνική Συνομοσπονδία...