Проектът BIO2CARE цели да засили административния капацитет и ефективността на органите, управляващи защитени територии, в полза на биоразнообразието и местните общности и чрез прилагането на иновативен и интегриран подход.

Cover page of the Guidebook

Националната конфедерация на хората с увреждания на Гърция създаде като част от продуктите си по проекта BIO2CARE нов „Наръчник за достъпни природни маршрути – насоки за планиране и система за оценка“, с целта да подпомогне изпълнението на пилотните мерки по...

В този брой BIO2CARE – Проект с грижа за околната среда Няколко думи за нашия проект Очаквани резултати от проекта BIOCARE Нашето партньорство Изпълнение на проекта BIO2CARE Дейности на бенефициентите на BIO2CARE Този бюлетин е изготвен с финансовата подкрепа на...

Отговорност: Настоящата уеб страница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е единствено отговорност на Инженерния факултет на Тракийския университет "Демокритус" и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Light bulb icon

Помогнете ни да се усъвършенстваме
Споделете с нас своите идеи!

Проектът се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и национални фондове на страните, участващи в Програмата за териториално сътрудничество Интеррег V-A "Гърция-България 2014-2020".