Проектът BIO2CARE цели да засили административния капацитет и ефективността на органите, управляващи защитени територии, в полза на биоразнообразието и местните общности и чрез прилагането на иновативен и интегриран подход.

The Rila National Park Directorate, in the context of the BIO2CARE project, completed a new trail in the nature, the PARANGALITSA ECO TRAIL, which was designed so that it can also be visited by persons with disabilities. This new trail...

Cover page of the Guidebook

Националната конфедерация на хората с увреждания на Гърция създаде като част от продуктите си по проекта BIO2CARE нов „Наръчник за достъпни природни маршрути – насоки за планиране и система за оценка“, с целта да подпомогне изпълнението на пилотните мерки по...

В този брой BIO2CARE – Проект с грижа за околната среда Няколко думи за нашия проект Очаквани резултати от проекта BIOCARE Нашето партньорство Изпълнение на проекта BIO2CARE Дейности на бенефициентите на BIO2CARE Този бюлетин е изготвен с финансовата подкрепа на...

Отговорност: Настоящата уеб страница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е единствено отговорност на Инженерния факултет на Тракийския университет "Демокритус" и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Light bulb icon

Помогнете ни да се усъвършенстваме
Споделете с нас своите идеи!

Проектът се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и национални фондове на страните, участващи в Програмата за териториално сътрудничество Интеррег V-A "Гърция-България 2014-2020".